M354 Hua Miao Spirit worship. The Spirit Zu-gi-za and the ancestors. (3)

M354 Hua Miao Spirit worship. The Spirit Zu-gi-za and the ancestors. (3)
Document B, Song 1/8, Pages 11-15


Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15