M356 Hua Miao Spirit worship. Bi-nzao.

M356 Hua Miao Spirit worship. Bi-nzao.
Document B, Song 1/5, Page 8


Page 8