M359 Hua Miao Spirit worship. Water ki-zo.

M359 Hua Miao Spirit worship. Water ki-zo.
Document B, Song 1/9, Pages 16-17


Page 16

Page 17